Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


Wszyscy jesteśmy architektami informacji.

Eric Reiss

Je­śli two­rzysz do­ku­men­ta­cje, pre­zen­ta­cje, ma­te­ria­ły szko­le­nio­we, opra­co­wa­nia tech­nicz­ne lub nau­ko­we, stro­ny www lub e-bo­oki, to praw­do­po­do­bnie się­gasz po ro­zma­ite edy­to­ry, po­zwa­la­ją­ce uzy­skać posz­cze­gól­ne skła­dni­ki wię­kszej ca­ło­ści. Zda­rza się, że je­den te­mat opi­su­jesz w wie­lu pli­kach, luź­no po­wią­za­nych, za­le­żnych od kon­kret­nych pro­gra­mów i wy­ma­ga­ją­cych oso­bne­go ak­tu­ali­zo­wa­nia. Ma­jąc Do­cAre­nę możesz:

swo­bo­dnie edy­to­wać, łą­czyć i prze­pla­tać opi­sy, dia­gra­my, plan­sze, slaj­dy i in­ne for­my tek­sto­wo-gra­ficz­ne - opra­co­wy­wać wszy­stko na da­ny te­mat w je­dnym miejscu

zy­skać po­czu­cie kon­tro­li nad tre­ścia­mi ob­szer­ny­mi i zło­żo­ny­mi, ich struk­tu­rą, for­ma­to­wa­niem, nu­mera­cją, od­wo­ła­nia­mi i po­wią­za­niami

ara­nżo­wać na­wi­ga­cję "ze­wsząd-do­wsząd" - sto­so­wać za­awan­so­wa­ne tech­ni­ki na­wi­ga­cji i in­tera­kcji, za­pro­jek­to­wa­ne z my­ślą o ela­stycz­no­ści i ła­two­ści użycia

ge­nero­wać wy­so­kiej ja­ko­ści, pre­cy­zyj­nie od­wzoro­wa­ne tre­ści do dru­ku i na każ­dą plat­for­mę elek­tro­nicz­ną: pu­bli­ka­cje PDF, stro­ny www HTML, e-bo­oki CHM, EPUB, HTML oraz do­ku­men­ty DOCX, RTF, ze wszy­stki­mi ce­cha­mi i wa­lora­mi posz­cze­gól­nych for­ma­tów, tak­że z je­dne­go pro­jektu


Stro­na do­care­na.com w 100% pow­sta­ła w Do­cAre­nie ja­ko przy­kład mo­żli­wo­ści opra­co­wy­wa­nia tre­ści dla for­ma­tu HTML.


Wyprodukowano w Polsce © 2003-2018 Proidea Software


Lorem ip­sum do­lor sit amet, con­sec­te­tur adi­pi­scing elit. Do­nec da­pi­bus purus sit amet do­lor ul­tri­ces sa­git­tis. Vi­va­mus sed sa­pien ve­sti­bu­lum, ef­fi­ci­tur ex eu, mo­le­stie fe­lis. Pha­sel­lus at diam nibh. Sed im­per­diet fe­lis sit amet sem rhon­cus feu­giat. Nam ne­que ar­cu, fa­ci­li­sis id ru­trum non, ege­stas ac li­be­ro. Cura­bi­tur ut me­tus an­te. Pra­esent or­na­re, ur­na qu­is ia­cu­lis po­su­ere, ne­que la­cus ti­nci­dunt purus, di­gni­ssim mat­tis qu­am an­te qu­is ne­que. Su­spen­di­sse ma­gna an­te, la­ore­et ut enim fa­ci­li­sis, dic­tum rhon­cus mi. Nul­lam ac lec­tus nisl. Etiam rhon­cus or­na­re sce­leri­sque.

Zasady wyszukiwania

Wyszukiwanie uwzględnia wszystkie wpisane słowa - im więcej wpisanych słów, tym węższy wynik wyszukiwania.

Fragmenty słów są uwzględniane.

Wielkość liter nie ma znaczenia.

Odmiana wyrazów ma znaczenie.