Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.
O ile stro­na do­ku­men­tu po­sia­da wy­mia­ry usta­lo­ne, o ty­le wy­mia­ry stro­ny wi­try­ny www czy e-bo­oka mo­gą być do­wol­ne i zmien­ne, a wy­ni­kać z za­war­to­ści, przy­ję­tej ska­li pre­zen­ta­cji, czy do­pa­so­wa­nia do roz­dziel­czo­ści ekra­nu. Ró­żni­ce te prze­kła­da­ją się na odmien­ne w posz­cze­gól­nych for­ma­tach umo­co­wa­nie na­głów­ków, sto­pek, przy­pi­sów i pod­zia­łów stron.

Mi­mo tych ró­żnic, Do­cAre­na wpro­wa­dza szereg opi­sa­nych ni­żej ro­zwią­zań umo­żli­wia­ją­cych edy­cję posz­cze­gól­nych form pu­bli­ka­cji z za­cho­wa­niem peł­nej kon­tro­li. Ro­zwią­za­nia te są czę­sto bar­dziej in­tu­icyj­ne i efek­ty­wne niż tra­dy­cyj­ne, i nie wy­ma­ga­ją od użyt­ko­wni­ka do­dat­ko­wych czyn­no­ści, a je­dy­nie przy­zwy­cza­je­nia. Kli­knij te­mat, by ro­zwinąć:

Oso­bny ob­szar ro­bo­czy dla posz­cze­gól­nych czę­ści opra­co­wa­nia. Kon­spekt łą­czy całość

Wy­odrę­bnio­ne edy­to­ry na­głów­ków, sto­pek i przy­pisów

Wi­do­ki: Uni­wer­sal­ny, PDF oraz WWW / CHM / EPUB

Fun­kcja Aka­pit a pu­bli­kacja

Po­je­dyn­cza część opra­co­wa­nia mo­że być roz­dzia­łem do­ku­men­tu lub książ­ki, pod­stro­ną wi­try­ny www, te­ma­tem e-bo­oka lub bru­dno­pi­sem, a dla pu­bli­ka­cji dy­na­micz­nych - do­dat­ko­wo: chmur­ką (me­nu lub "wy­ska­ku­ją­cym" przy­pi­sem) al­bo zjeż­dżal­nią (ukry­wa­ją­cą do­dat­ko­we treści).

Ge­nera­to­ry pu­bli­ka­cji łą­czą posz­cze­gól­ne czę­ści we­dług ich usta­wień pu­bli­ko­wa­nia i zgo­dnie z for­ma­ta­mi pu­bli­kacji.

Ge­nera­to­ry pu­bli­ka­cji do­łą­cza­ją na­głów­ki, stop­ki i przy­pi­sy zgo­dnie z for­ma­ta­mi pu­bli­ka­cji. Do­dat­ko­wo, w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji HTML i CHM, użyt­ko­wnik mo­że wy­brać kil­ka kom­bi­na­cji umo­co­wa­nia na­głów­ków i stopek.

Kon­se­kwen­cją wspom­nia­nych wy­żej ró­żnic jest brak wi­do­ku kar­tek, zna­ne­go z edy­torów tra­dy­cyj­nych. Za­miast nich za­sto­so­wano:

wi­dok Uni­wer­sal­ny, któ­ry uła­twia je­dno­cze­sną edy­cję do­ku­men­tów, stron www i e-bo­oków. Treść wy­świe­tla po­do­bnie jak prze­glą­dar­ka www, a do­dat­ko­wo, w od­po­wie­dnich miej­scach wy­świe­tla gra­ni­ce stron pu­bli­ka­cji PDF.

wi­dok PDF słu­ży do edy­cji do­ku­men­tów. Treść wy­świe­tla na szero­kość stron PDF, a do­dat­ko­wo, w od­po­wie­dnich miej­scach wy­świe­tla gra­ni­ce stron.

wi­dok WWW / CHM / EPUB słu­ży do edy­cji stron www i e-bo­oków. Treść wy­świe­tla po­do­bnie jak prze­glą­dar­ka www.

Po­zwa­la okre­ślić spo­sób po­stę­po­wa­nia z wy­bra­ny­mi aka­pi­ta­mi w za­le­żno­ści od for­ma­tu pu­bli­ka­cji, np. ró­żni­ce po­mię­dzy stro­ną le­wą i pra­wą w pu­bli­ka­cji PDF.

Do za­let znacz­ni­ków mo­żna za­li­czyć ła­twość uży­cia i ela­stycz­ność (nie za­le­żą od sty­lów, ani od skła­dni na­głów­ków i pod­pi­sów) oraz brak wpły­wu na struk­tu­rę opra­co­wa­nia (któ­rą wy­zna­cza kon­spekt, a nie style).

Ge­nera­to­ry PDF, HTML, CHM i EPUB za­mie­nia­ją znacz­ni­ki na ko­lej­ne nu­me­ry, we­dług okre­ślo­ne­go sche­matu.

W przy­pad­ku RTF i DOCX zor­ga­ni­zo­wa­no to ina­czej, aby uła­twić im­port do­ku­men­tów w tych for­ma­tach oraz ewen­tu­al­ną edy­cję bez Do­cAre­ny. Im­por­tu­jąc RTF i DOCX, Do­cAre­na au­to­ma­tycz­nie od­wzoro­wu­je struk­tu­rę do­ku­men­tu na ga­łąź kon­spek­tu, a sty­le na­głów­ko­we i se­kwen­cje kon­wer­tu­je na znacz­ni­ki nu­meru­ją­ce. Na­to­miast eks­por­tu­jąc RTF i DOCX po­stę­pu­je od­wrot­nie, czy­li struk­tu­rę kon­spek­tu i znacz­ni­ki nu­meru­ją­ce od­wzoro­wu­je na sty­le na­głów­ko­we i se­kwencje.

Plan­sze i pre­zen­ta­cje ła­twiej edy­to­wać w peł­nym oknie, dla­te­go Do­cAre­na ma do te­go oso­bny pro­gram - Vec­to. Ko­mu­ni­ka­cja po­mię­dzy pro­gra­ma­mi od­by­wa się au­to­ma­tycz­nie i użyt­ko­wnik nie mu­si wy­ko­ny­wać ża­dnych do­dat­ko­wych czyn­ności.

Vec­to po­tra­fi ob­słu­gi­wać je­dno­cze­śnie wie­le pre­zen­ta­cji, plansz, dia­gra­mów i wzorów - obiek­tów - któ­re umiesz­cza­ne są na za­kład­kach. Do­cAre­na wy­świe­tla pod­gląd obiek­tów, tak jak wkom­po­no­wa­no je w in­ne treści.

Użyt­ko­wnik mo­że swo­bo­dnie zmie­niać umiej­sco­wie­nie obiek­tów w pro­je­kcie, a tak­że ko­pio­wać i prze­no­sić ca­łe obiek­ty lub ich po­je­dyn­cze skła­dni­ki po­mię­dzy pro­jek­tami.

Gra­fi­kę w Vec­to two­rzy się za po­mo­cą go­to­wych ele­men­tów, których bo­gac­two para­me­trów umo­żli­wia uzy­ska­nie nie­pow­ta­rzal­nych efek­tów. Je­dnym z tych ele­men­tów jest tekst sfor­ma­to­wa­ny, po­sia­da­ją­cy po­do­bne mo­żli­wo­ści jak tekst w Do­cAre­nie (ta­be­le, li­sty, hi­per­łą­cza, znacz­ni­ki nu­meru­ją­ce), a do­dat­ko­wo pod­le­ga­ją­cy swo­bo­dne­mu obra­ca­niu. Użyt­ko­wnik mo­że prze­no­sić tekst po­mię­dzy Do­cAre­ną a Vec­to, z za­cho­wa­niem in­for­ma­cji o hi­per­łączach.

Pro­jekt Do­cAre­ny mo­że za­wierać kil­ka wer­sji pu­bli­ka­cji, odmien­nych pod wzglę­dem za­war­to­ści lub fun­kcjo­nal­no­ści, np:

wer­sja HTML mo­że za­wierać pre­zen­ta­cje(ę), a wer­sja PDF - slaj­dy do wy­druku,

treść dla użyt­ko­wni­ków mo­że być pod­zbiorem tre­ści dla ser­wi­santów.

Znacz­ni­ki (w tym znacz­ni­ki nu­meru­ją­ce, opi­sa­ne w pun­kcie 2.) są je­dno­cze­śnie po­cząt­ka­mi ob­szarów, któ­re mo­żna przy­pi­sać do pro­fi­li eks­por­tu, de­fi­nio­wa­nych oso­bno dla każ­de­go pro­jek­tu. Roz­po­czy­na­jąc ge­nero­wa­nie pu­bli­ka­cji, wy­star­czy wy­brać, któ­re pro­fi­le ma­ją być uw­zglę­dnione.

Licencja dla jednego użytkownika, ważna 30 dni

płatności tylko w okresach użytkowania

możliwość użytkowania na jednym lub dwóch komputerach

dostęp do najnowszych wersji

opieka techniczna i pomoc w rozwiązywaniu zagadnień - przez e-mail

cena z dnia rozpoczęcia zakupów nie wzrośnie bardziej niż o inflacjęSpraw­dza­nie ter­mi­nu wa­żno­ści li­cen­cji od­by­wa się po­przez chwi­lo­we po­łą­cze­nia z de­dy­ko­wa­nym ser­werem on-li­ne. 


50 netto / 61,50 brutto [zł]
bez generatorów HTML, CHM.

100 netto / 123 brutto [zł]
z generatorami HTML, CHM.

Pierwszy miesiąc gratis.


Li­cen­cje są imien­ne, dla­te­go pro­si­my Pań­stwa o prze­sła­nie na­zwy fir­my lub imie­nia i na­zwi­ska na adres .

W od­po­wie­dzi otrzy­ma­cie klucz ak­ty­wa­cyj­ny, umo­żli­wia­ją­cy wy­pró­bo­wa­nie pro­gra­mu, któ­ry znaj­dzie­cie na za­kład­ce Do po­bra­nia

Udzie­li­my od­po­wie­dzi na wszel­kie py­ta­nia do­ty­czą­ce użyt­ko­wa­nia, for­ma­tów, li­cen­cji itd.


1.Gdy po wy­pró­bo­wa­niu zde­cy­du­je­cie się Pań­stwo na dal­sze użyt­ko­wa­nie Do­cAre­ny, pro­si­my o wpła­tę kwo­ty równej:

ce­na brut­to * licz­ba użyt­ko­wni­ków * licz­ba mie­sięcy

na ra­chu­nek w In­te­li­go PKO BP nu­mer 50 1020 5558 1111 1211 5530 0027.

2.Ze wzglę­dów pra­wno-fi­skal­nych, w ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży po­dać do­kła­dną in­for­ma­cję, cze­go do­ty­czy tran­sak­cja, np.

Opła­ta za li­cen­cję na pro­gram Do­cAre­na, dla 1 użyt­ko­wni­ka, na 1 mie­siąc, z ge­nera­tora­mi HTML i CHM.

3.Po otrzy­ma­niu wpła­ty wy­sta­wi­my fak­tu­rę VAT i przed­łu­ży­my ter­min wa­żno­ści li­cen­cji lub prze­ka­że­my no­wy klucz ak­ty­wa­cyj­ny. Fak­tu­ra VAT bę­dzie wy­sta­wio­na na fir­mę lub oso­bę, której da­ne bę­dą za­war­te w tran­sak­cji ban­ko­wej, chy­ba że przed wy­sta­wie­niem fak­tu­ry wska­że­cie Pań­stwo in­ne dane.


Ceny netto licencji trwałych - bezterminowych:*

Wersja z eksportem PDF, HTML, CHM, EPUB, DOCX, RTF: 2200 zł

Wersja z eksportem HTML, CHM, DOCX, RTF: 1600 zł

Wersja z eksportem PDF, EPUB, DOCX, RTF: 900 zł


* Terminu "licencja wieczysta" nie używamy ze względu na interpretacje określające go jako okres 5-10 lat.


Szanujemy Państwa prywatność, dlatego:

1.Jeśli DocArena komunikuje się przez sieć publiczną, to tylko z serwerem docarena.com i przesyła tak mało danych, jak to tylko możliwe do prawidłowego działania:

a)w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji,

b)w celu sprawdzenia ważności licencji. To połączenie trwa do kilku sekund, a przesyłane informacje są zaszyfrowane.

2.Ani w programie, ani na serwerze w sieci publicznej nie występują jakiekolwiek dane osobowe, numery kont bankowych itp.

3.Adresy zamieszkania nabywców będących osobami prywatnymi przechowujemy tylko na potrzeby prowadzenia księgowości.

4.Informacje o użytkownikach mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie na żądanie uprawnionego organu.

Do­cAre­na­Se­tup.exe - uni­wer­sal­ny, pod­pi­sa­ny cy­fro­wo in­sta­la­tor pa­kie­tów Do­cAre­ny (3,64 MB). 

Po­bie­ra naj­no­wszy pa­kiet (40 - 50 MB), za­pi­su­je na pul­pi­cie i in­sta­lu­je. Po in­sta­la­cji mo­żna usu­nąć pa­kiet z pul­pitu.


Pobierz

Zapraszamy niebawem po szablony HTML i przykłady projektów źródłowych.