Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


Wszyscy jesteśmy architektami informacji.

Eric Reiss

Two­rząc tre­ści, praw­do­po­do­bnie się­gasz po ró­żne­go ro­dza­ju edy­to­ry: tek­stu, pre­zen­ta­cji, dia­gra­mów itd. Zda­rza się, że je­den te­mat opi­su­jesz w wie­lu pli­kach, prze­zna­czo­nych do edy­cji i oglą­da­nia w ogra­ni­czo­nej licz­bie pro­gramów.

Ma­jąc Do­cAre­nę mo­żesz swo­bo­dnie łą­czyć i edy­to­wać ró­żnoro­dne tek­sto­wo-gra­ficz­ne for­my przed­sta­wia­nia in­for­ma­cji oraz au­to­ma­tycz­nie ge­nero­wać do­ku­men­ty i pu­bli­ka­cje w for­ma­tach do­stęp­nych na każ­dej plat­for­mie. Mo­żesz gro­ma­dzić wszy­stko na da­ny te­mat w je­dnym miej­scu, or­ga­ni­zo­wać ob­szer­ne tre­ści i bu­do­wać na­wi­ga­cję ze­wsząd-do­wsząd. Mo­żesz pro­fi­lo­wać tre­ści oraz kon­fi­guro­wać ge­nero­wa­nie do­ku­men­tów i pu­bli­ka­cji, by po­sia­da­ły wszel­kie ce­chy i wa­lo­ry posz­cze­gól­nych tech­no­lo­gii udo­stęp­niania.

In­nym aspek­tem Do­cAre­ny jest cał­ko­wi­ty brak za­le­żno­ści mię­dzy or­ga­ni­za­cją tre­ści, a sty­la­mi - masz peł­ną kon­tro­lę nad struk­tu­rą, for­ma­to­wa­niem, nu­mero­wa­niem i od­wo­ła­nia­mi (ża­dnych nie­kon­tro­lo­wa­nych za­kła­dek i pu­stych na­główków).
Produkt polski © 2003-2018 Michał Więckowski & Proidea Software