Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


 

 

 

 


Klucz USB w nowej obudowie

- używaj DocAreny na dowolnym PC bez rejestracji online.

Klucz USB w nowej obudowie

- używaj DocAreny na dowolnym PC bez rejestracji online.Produkt polski. © 2003 - 2019 Proidea Software

PROGRAMOSY.PL - obszerny opis DocAreny według twórców serwisu | dobreprogramy.pl | idg.pl | instalki.pl


1.Po­bierz in­sta­la­tor Do­cAreny.

2.Wy­pró­buj bez­płat­nie, przez 3 dni bez re­je­stro­wa­nia się lub przez 30 dni po zare­je­stro­wa­niu (po­le­ce­nie Przy­pom­nij póź­niej po­zwa­la odro­czyć re­je­stra­cję o mak­sy­mal­nie 3 dni).

3.Kup li­cen­cję bez­ter­mi­no­wą lub przed­łu­żaj ela­stycz­nie li­cen­cję ter­mi­no­wą.Po­bierz Do­cAre­na­Se­tup.exe. Ten cy­fro­wo pod­pi­sa­ny in­sta­la­tor po­bie­ra naj­no­wszy pa­kiet in­sta­la­cyj­ny Do­cAre­ny, za­pi­su­je na pul­pi­cie i in­sta­lu­je. Po za­koń­cze­niu in­sta­la­cji, pa­kiet in­sta­la­cyj­ny oraz in­sta­la­tor mo­żna usunąć.


Za­pra­sza­my do kon­tak­tu przez e-mail.


Ceny w złotych, zawierają 23% VAT


Cena z kodem aktywacyjnym

Cena z kluczem USB

Do­cAre­na 8 S - z fun­kcja­mi two­rze­nia pu­bli­ka­cji sta­tycz­nych i do­ku­mentów

749

939

Do­cAre­na 8 D - z fun­kcja­mi two­rze­nia pu­bli­ka­cji dy­na­micznych

749

939

Do­cAre­na 8 SD - z fun­kcja­mi two­rze­nia pu­bli­ka­cji sta­tycz­nych, dy­na­micz­nych i do­ku­mentów

999

1189


Kod ak­ty­wa­cyj­ny mo­że być uży­ty do trzech ra­zy, co po­zwa­la na po­no­wne in­sta­la­cje Do­cAre­ny po zmia­nie kom­pu­te­ra, pod­ze­spo­łów lub sy­stemu.

Klucz USB unie­za­le­żnia li­cen­cję od urzą­dze­nia - po­zwa­la uży­wać Do­cAre­ny na do­wol­nym urzą­dze­niu z Win­dows, do które­go jest ak­tu­al­nie pod­łą­czo­ny. Po­sia­da alu­mi­nio­wą obu­do­wę i udzie­la­my pię­cio­let­niej gwara­ncji na ele­men­ty elek­tro­niczne.

Ak­tu­ali­za­cje dla wer­sji 8 bę­dą wy­da­wa­ne do­pó­ty, do­pó­ki użyt­ko­wni­cy bę­dą zgła­szać ja­kie­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści w dzia­ła­niu, je­dnak nie dłu­żej niż do 31.12.2021. Każ­dora­zo­we po­biera­nie i in­sta­la­cja ak­tu­ali­za­cji od­by­wa po ak­cep­ta­cji przez użyt­ko­wnika.


Za­pra­sza­my do kon­tak­tu przez e-mail.


Ceny w złotych, zawierają 23% VAT


na 30 dni

Do­cAre­na S - z fun­kcja­mi two­rze­nia pu­bli­ka­cji sta­tycz­nych i do­ku­mentów

39

Do­cAre­na D - z fun­kcja­mi two­rze­nia pu­bli­ka­cji dy­na­micznych

39

Do­cAre­na SD - z fun­kcja­mi two­rze­nia pu­bli­ka­cji sta­tycz­nych, dy­na­micz­nych i do­ku­mentów

49


Li­cen­cja ter­mi­no­wa wy­ma­ga chwi­lo­we­go łą­cze­nia z in­ter­ne­tem pod­czas pierw­sze­go uru­cha­mia­nia Do­cAre­ny po włą­cze­niu urzą­dze­nia, a na­stęp­nie co oko­ło 12 godzin.

Li­cen­cja ter­mi­no­wa obej­mu­je do­stęp do wszy­stkich wer­sji pro­gra­mu. Każ­dora­zo­we po­biera­nie i in­sta­la­cja ak­tu­ali­za­cji od­by­wa po ak­cep­ta­cji przez użyt­ko­wnika.

Michał Więckowski

michal@docarena.com