Dla prawidłowego wyświetlania włącz JavaScript lub użyj innej przeglądarki.oso­bne ob­sza­ry ro­bo­cze dla po­szcze­gól­nych czę­ści opra­co­wa­nia (mniej prze­wi­ja­nia, po­czu­cie kon­tro­li nad ca­ło­ścią opra­co­wa­nia, mo­żli­wość uzy­ska­nia ró­żnych for­ma­tów pu­bli­ka­cji w je­dnym miej­scu, mo­żli­wość two­rze­nia bru­dno­pi­sów i no­tatek)
kon­spekt (łą­czy ca­łość i okre­śla hiera­rchię nu­mero­wania)
sty­le na­głów­ko­we znacz­ni­ki nu­meru­ją­ce (struk­tu­ra opra­co­wa­nia nie za­le­ży od sty­lów na­głów­kowych)
odrę­bna edy­cja na­głów­ków, sto­pek i przy­pi­sów (wię­cej prze­strze­ni ro­bo­czej dla tre­ści mery­tory­cznej, mo­żli­wość stero­wa­nia spo­so­bem ro­zmie­szcza­nia na­głów­ków i sto­pek w po­szcze­gól­nych for­ma­tach pu­bli­kacji)
pu­bli­ka­cje sta­tycz­ne i dy­na­miczne:
-spi­sy tre­ści oraz czę­ścio­we spi­sy tre­ści dla wy­bra­nych za­kre­sów pro­jektu
-in­dek­sy haseł
-łą­cza kon­tek­stowe
pu­bli­ka­cje dy­na­miczne
-mo­żli­wość wie­lo­po­zio­mo­we­go łą­cze­nia chmurek, zjeż­dżal­ni, pre­zen­ta­cji i przy­cisków
-pa­nel na­wi­ga­cyj­ny, wy­szu­ki­warka
wy­bra­ne (mi­ni­mal­ne w li­czbie, mak­sy­mal­ne w fun­kcjo­nal­no­ści) fun­kcje for­ma­to­wa­nia tek­stu, aka­pi­tów, ta­bel, list i obrazów
for­ma­to­wa­nie gru­po­we (zmia­na w je­dnym kro­ku cech wszy­stkich czcio­nek, aka­pi­tów, ta­bel, list al­bo obra­zów w za­zna­czo­nym fra­gmencie)
for­ma­to­wa­nie waru­nko­we (zmia­na w je­dnym kro­ku cech wszy­stkich czcio­nek, aka­pi­tów, ta­bel, list al­bo obra­zów, za­le­żna od cech ak­tu­al­nych, w okre­ślo­nym za­kre­sie pro­jektu)
op­cje oczy­szcza­nia tek­stu w za­zna­czo­nym fra­gme­ncie (np. au­to­ma­tycz­ne do­da­wa­nie bra­ku­ją­cych spa­cji, usu­wa­nie spa­cji po­wie­lonych)
fun­kcje ma­te­ma­tycz­ne (su­mo­wa­nie liczb, obli­cza­nie wyra­żeń ma­te­ma­tycznych)
pre­zen­ta­cje stero­wa­ne kla­wia­tu­rą, pre­zen­terem, my­szą, do­tykiem
pre­zen­ta­cje od­twa­rza­ne au­to­ma­tycznie
pre­zen­ta­cje o wie­lu sce­na­riu­szach od­twa­rzania
pre­zen­ta­cje w pre­zen­tacjach
pre­zen­ta­cje wza­jem­nie po­wią­zane
przy­ciski
"in­te­li­gen­tne", au­to­ma­tycz­ne two­rze­nie ani­mo­wa­nych tran­sfor­ma­cji po­mię­dzy slaj­da­mi, z op­cjo­nal­ny­mi efek­ta­mi spe­cjal­nymi
wbu­do­wa­ny, peł­no­wy­miaro­wy edy­tor gra­fi­ki wek­toro­wej Vecto
uni­wer­sal­ne, spara­me­try­zo­wa­ne ele­men­ty gra­ficz­ne do edy­cji plansz, dia­gra­mów, slaj­dów pre­zen­ta­cji, ele­men­tów na­wi­gacji
swo­bo­dna ara­nża­cja tek­stu i gra­fiki
mo­żli­wość pro­jek­to­wa­nia wy­bra­nych stron pu­bli­ka­cji, w ukła­dzie i ro­zmiarach odmien­nych od usta­wień pu­bli­kacji
pra­ca z wie­lo­ma ry­sun­ka­mi i pre­zen­ta­cja­mi na raz
spo­sób dzia­ła­nia nie wy­ma­ga­ją­cy zdol­no­ści ar­ty­stycznych
mo­żli­wość uzy­ska­nia kil­ku wer­sji pu­bli­ka­cji z je­dne­go pro­jek­tu źró­dło­we­go po­przez przy­pi­sa­nie fra­gmen­tów tre­ści do ob­szarów w pro­fi­lach eks­portu
wi­do­ki wspo­ma­ga­ją­ce for­ma­to­wa­nie tre­ści dla po­szcze­gól­nych for­ma­tów pu­bli­kacji
wi­dok Uni­wer­sal­ny, uw­zglę­dnia­ją­cy zaró­wno wy­gląd pu­bli­ka­cji w prze­glą­dar­kach www, jak i pod­ział stron w pu­bli­ka­cji PDF.
edy­cja wzorów w edy­to­rze gra­ficz­nym - swo­bo­dne łą­cze­nie wie­lu wzorów oraz ara­nża­cja w te­kście i gra­fice
za­pis wzorów po­do­bny do La­TeX, pod­gląd na­tych­mia­stowy
do wy­bo­ru dwie fi­lo­zo­fie in­ter­fej­su użyt­ko­wni­ka: Siat­ka i Do­ko­wanie
do wy­bo­ru dwie ko­lory­sty­ki in­ter­fej­su (Ja­sna i Ciem­na) oraz mo­żli­wość sa­mo­dziel­ne­go okre­śle­nia ko­lorów dla grup ele­men­tów in­ter­fejsu
mo­żli­wość swo­bo­dne­go usta­wie­nia po­szcze­gól­nych pa­ne­li w głó­wnych oknach Do­cAre­ny i Vecto
wy­bór fun­kcji i ko­lej­no­ści w me­nu kon­tek­stowych
RTF - im­port, eks­port (z za­cho­wa­niem for­ma­to­wania)
DOC, DOCX - import
PNG, JPG, TIFF, GIF, BMP
swo­bo­dne ko­pio­wa­nie i prze­no­sze­nie fra­gmen­tów po­mię­dzy Do­cAre­ną i Vec­to, z za­cho­wa­niem po­wią­zań hi­per­łączy
swo­bo­dne ko­pio­wa­nie i prze­no­sze­nie ca­łych pre­zen­ta­cji w obrę­bie pro­jek­tów i po­mię­dzy pro­jek­ta­mi oraz po­je­dyn­czych slaj­dów po­mię­dzy obiek­ta­mi Vecto