Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


Wszyscy jesteśmy architektami informacji.

Eric Reiss

Two­rząc tre­ści, praw­do­po­do­bnie się­gasz po ró­żne­go ro­dza­ju edy­to­ry: tek­stu, pre­zen­ta­cji, dia­gra­mów itd. Zda­rza się, że je­den te­mat opi­su­jesz w wie­lu pli­kach, prze­zna­czo­nych do edy­cji i oglą­da­nia w ogra­ni­czo­nej licz­bie pro­gramów.

Ma­jąc Do­cAre­nę możesz:

swo­bo­dnie łą­czyć i edy­to­wać ró­żne tek­sto­wo-gra­ficz­ne for­my przed­sta­wia­nia in­for­macji,

ge­nero­wać wy­so­kiej ja­ki­ści pu­bli­ka­cje w for­ma­tach do­stęp­nych na każ­dej plat­for­mie (PDF, HTML, CHM, EPUB) oraz do­ku­men­ty (DOCX, RTF) ze wszy­stki­mi ce­cha­mi i wa­lora­mi posz­cze­gól­nych for­ma­tów, tak­że z je­dne­go pro­jektu,

gro­ma­dzić wszy­stko na da­ny te­mat w je­dnym miejscu,

or­ga­ni­zo­wać ob­szer­ne tre­ści, ła­two sto­so­wać tech­ni­ki in­tera­kty­wne, bu­do­wać na­wi­ga­cję zewsząd-dowsząd.


Stro­na do­care­na.com w 100% pow­sta­ła w Do­cAre­nie ja­ko przy­kład mo­żli­wo­ści opra­co­wy­wa­nia tre­ści dla for­ma­tu HTML.

In­nym aspek­tem Do­cAre­ny jest cał­ko­wi­ty brak za­le­żno­ści mię­dzy or­ga­ni­za­cją tre­ści, a sty­la­mi - masz peł­ną kon­tro­lę nad struk­tu­rą, for­ma­to­wa­niem, nu­mero­wa­niem i od­wo­ła­nia­mi (ża­dnych nie­kon­tro­lo­wa­nych za­kła­dek i pu­stych na­główków).

Wyprodukowano w Polsce © 2003-2018 Michał Więckowski - Proidea Software


Lorem ip­sum do­lor sit amet, con­sec­te­tur adi­pi­scing elit. Do­nec da­pi­bus purus sit amet do­lor ul­tri­ces sa­git­tis. Vi­va­mus sed sa­pien ve­sti­bu­lum, ef­fi­ci­tur ex eu, mo­le­stie fe­lis. Pha­sel­lus at diam nibh. Sed im­per­diet fe­lis sit amet sem rhon­cus feu­giat. Nam ne­que ar­cu, fa­ci­li­sis id ru­trum non, ege­stas ac li­be­ro. Cura­bi­tur ut me­tus an­te. Pra­esent or­na­re, ur­na qu­is ia­cu­lis po­su­ere, ne­que la­cus ti­nci­dunt purus, di­gni­ssim mat­tis qu­am an­te qu­is ne­que. Su­spen­di­sse ma­gna an­te, la­ore­et ut enim fa­ci­li­sis, dic­tum rhon­cus mi. Nul­lam ac lec­tus nisl. Etiam rhon­cus or­na­re sce­leri­sque.


Zasady wyszukiwania

Wyszukiwanie uwzględnia wszystkie wpisane słowa - im więcej wpisanych słów, tym węższy wynik wyszukiwania.

Fragmenty słów są uwzględniane.

Wielkość liter nie ma znaczenia.

Odmiana wyrazów ma znaczenie.